Stichting Panopticon is opgericht om de Koepel in Haarlem en het gebied daar omheen tot bloei brengen met academisch onderwijs in Haarlem als hart. Een maximale mix aan functies maakt dat de Koepel nieuwe kwaliteiten biedt voor aan Haarlemmers en de wijde omgeving. Onze stichting wil op deze manier lange termijnwaarde toevoegen aan Haarlem. De plannen zijn inmiddels ver uitgewerkt. Stichting Panopticon werkt samen met onderwijsinstellingen, organisaties voor start-ups en ondernemers voor horeca en film. De campus rond de Koepel krijgt studentenwoningen maar ook kleine sociale huurwoningen voor niet-studenten. Deze woningen worden gebouwd door studentenhuisvester DUWO en Elan Wonen, beide niet-winstbeogende woningcorporaties met een sociale doelstelling.

Bestuur

Adriaan Helmig

Voorzitter

Jacqueline v.d. Sande

Vice-voorzitter

Dick van den Bout

Algemeen bestuurslid

Edwin Jager

Penningmeester

  • Adriaan Helmig: tot voorjaar 2018 werkzaam als notaris en advocaat te Haarlem. Vanaf 1980 als bestuurder betrokken geweest bij nationale/regionale sportorganisaties en bij regionale culturele en onderwijsinstellingen. Ook als bestuurder actief bij diverse organisaties binnen het notariaat.
  • Jacqueline van de Sande: mede-oprichter stichting Panopticon, sinds 1990 actief op het gebied van communicatie, participatie en concept-ontwikkeling bij ruimtelijke ontwikkelingstrajecten, Haarlemmer van het jaar 2017.
  • Edwin Jager: is Managing Director bij DVB Bank SE en daarvoor werkzaam bij NIBC.
  • Dick van den Bout: vm. hoofd programmering ZB, onderzoeksinstituut en bibliotheek Zeeland, voorheen algemeen directeur Scoop, instituut voor zorg, welzijn en cultuur in Zeeland. Daarnaast actief in diverse andere maatschappelijke functies in onderwijs en zorg.

Kwartiermaker

Ynte Bakhuizen is kwartiermaker vanuit Stichting Panopticon. Hij is coördinator en aanspreekpunt voor onderwijszaken en legt lokaal, regionaal en (inter)nationaal verbindingen met scholen, kunst, cultuur, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. In het coördineren van de planontwikkeling en het bouwproces ondersteunt hij Paul van Joolingen. Ynte is bestuurskundige en één van de oprichters van onderwijsvernieuwer ‘De Bildung Academie’. Hij zet zich in voor maatschappelijk betrokken, interdisciplinair en kleinschalig onderwijs gericht op een gedeelde toekomst.

Contact: E: info@opendekoepel.nl | T: +316 3708 9384

Open de Koepel; dat doen we met een team van professionals.

Dagelijkse aansturing planontwikkeling in opdracht van stichting Panopticon:

Paul van Joolingen: vastgoedeconoom en projectdirecteur van complexe projecten, veelal in PPS-constructies.

Architectuur te bewaren gebouwen:
reA architectuur, Barry van Waveren i.s.m. Architectenbureau J. van Stigt

Met speciale dank aan:
Stichting Panopticon is veel dank verschuldigd aan prof. dr. Hans Adriaansens, die het gedachtengoed van een collegiate aanpak van academisch bacheloronderwijs naar Nederland heeft gehaald met de oprichting van University College Utrecht en University College Middelburg en onze stichting gedurende de eerste twee jaar met raad en daad heeft ondersteund. Hij blijft als adviseur verbonden aan onze stichting. Daarnaast aan André van Stigt, die zijn ervaring heeft aangewend voor een prachtig plan dat naast de restauratie en het behoud van de koepel de mogelijkheden creëert om de publieke functies op een onnavolgbare wijze vorm te geven. Tot slot dank aan Martijn van de Poll, die als mede-initiatiefnemer aan de basis van de plannen stond, vanwege de bijzondere monumentale waarde van de koepelgevangenis. Hij heeft op energieke en verbindende wijze kennis en ervaring van binnenstedelijke projecten ingebracht.

Ook speciale dank aan: Jan Peter Boelema, Yorick van Norden, Jorrit Snijder.

Ook werken mee: Sicko van Dijk, Arjan Karssen, Gren Molenkamp, Erika Sollie, Karin Snijers, Linda Troost, Saskia Jansen, Nick Duijn.

Samenwerken

We gaan er iets moois van maken en in gesprek met iedereen die ook een bijdrage wil leveren. Voor de stad, de buurt. Samen met al onze samenwerkingspartners van het afgelopen jaar: InhollandFrans Halsmuseum|De Hallen, De Bildung AcademieHaarlemValley/Present Your Startup,  Stichting Museum Enschedé, Conservatorium Haarlem, IndustrieKring Haarlem, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Comité van Aanbeveling:

Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen: René van Rijckevorsel, Frans Hals Museum|De Hallen: Ann Demeester, IndustrieKring Haarlem: Eric Boonstra, Stedelijk Gymnasium Haarlem: Hein Bierman, Haarlem Marketing: Esther Brasser, Gert Meijer: founding father Nyenrode New Business School, Young MKB Haarlem: Martin Opdam, Stadsschouwburg & Philharmonie: Jaap Lampe.