Vraag en antwoord - plan Koepelterrein
Inhoudsopgave
 1. Wat komt er in en rond de Koepel?
 2. Wonen
 3. Parkeren
 4. Horeca
 5. Onderwijs
 6. Voorzieningen
 7. Handhaving
 8. Bouwwerkzaamheden
 9. Planning
 10. Inspraak, informatie en meedoen

 

1. Wat komt er in en rond de Koepel?

Er komt:

 1. Onderwijs in de Koepel, (academische) bachelor- en masteropleidingen, maar ook postacademische, PhD- en aanvullende programma’s. In de Koepel is daarnaast ruimte voor mkb, startups, bioscoop de Filmkoepel, kunst, cultuur en horeca.
 2. Rond de Koepel en in de Vest (Huis van Bewaring) worden circa 250 studentenwoningen gerealiseerd door studentenhuisvester Stichting DUWO en circa 100 sociale huurwoningen door woningcorporatie Elan Wonen. DUWO en Elan Wonen zorgen voor betaalbare huisvesting.
 3. Daarnaast zal het Entreegebouw samen met de voormalige directiewoningen aan weerszijden van het voorterrein als bestemming een boutique hotel en café-restaurant krijgen.

Wie zijn erbij betrokken?
Stichting Panopticon is eigenaar van het Koepel en het voorterrein. Studentenhuisvester Stichting DUWO en woningcorporatie Elan Wonen zijn eigenaar van het terrein achter de muren rond de Koepel. HBB Groep is betrokken als ontwikkelaar en bouwer van diverse onderdelen. Zo zal onder andere het hotel en de ondergrondse parkeergarage door HBB ontwikkeld worden.

Betekent ‘Open de Koepel’ dat het terrein toegankelijk is voor iedereen?
Ja. Het gebied is straks toegankelijk voor iedereen. Er is in de Koepel ook veel te doen voor niet-studenten. We zetten in op een uitwisseling van jong en oud – ook voor volwassenen is er straks van alles te leren en te beleven. Daarnaast zijn er terrasjes, een klein hotel, horeca, ruimte voor mkb’ers, startups en filmzalen gepland en biedt het terrein ruimte voor een buurtwinkel.

Wat wordt de definitieve invulling van het voorterrein (hoek Papentorenvest- Harmenjansweg?)
Het voorterrein wordt in zijn eindfase sterk vergroend. Het wordt de hoofdentree en het visitekaartje van het Koepelterrein. Daarnaast is er een kleine shared space voor laden- en lossen, kiss&ride, en 1 of 2 mindervalide parkeerplaatsen. In eerste aanleg zal het voorterrein met de 44 huidige parkeerplaatsen worden afgewaardeerd naar 20 tijdelijke parkeerplaatsen. Zodra de openbare ruimte rond het Koepelterrein (plannen Spaarnesprong, afwaardering Papentorenvest) de herinrichting ondergaat, kunnen de 20 parkeerplekken op het voorterrein worden opgeheven. Ook wordt er gekeken of er, vooruitlopend op de Spaarnesprong, een andere tijdelijke oplossing mogelijk is.

Welke voorzieningen komen er?
Stichting Panopticon heeft zich ten doel gesteld academisch onderwijs naar Haarlem te halen én de Koepel voor een breed publiek toegankelijk te maken. De stichting werkt met vele organisaties samen om deze doelen te bereiken. Bijvoorbeeld Cupola XS (innovatiecentrum voor het MKB) en de FilmHallen/The Movies. En in en rond de Koepel is alle gelegenheid om wat te eten, te drinken, af te spreken en rond te wandelen. Een kleinschalig hotel ontvangt gasten die de Koepel bezoeken voor studie of werk. Stichting Panopticon zet zich tot slot in om verbindingen te leggen met kunst- en cultuurinstellingen.

Wat leveren de plannen op voor Haarlem?
Met Open de Koepel zetten we Haarlem nog beter op de kaart als kennisstad en cultuurstad. De koepel blijkt als een magneet te werken voor Haarlem en bedrijven en instellingen aan te trekken die zich alleen vanwege deze bijzondere locatie in Haarlem willen vestigen. Naast het onderwijs zijn er ook andere functies die werkgelegenheid genereren. Denk aan congressen, presentaties, MKB, startups, het filmhuis, toerisme, horeca.

Wie gaat dit betalen?
We maken een relatief ‘duur’ plan met een complete restauratie, zorgvuldige inbouw en grondige verduurzaming van rijksmonument de Koepel. Tegelijk houden we de huren zo laag mogelijk voor het omvangrijke maatschappelijk/culturele programma. Dat kan alleen omdat de stichting geen winstoogmerk heeft. Uit de huurinkomsten kunnen we financieringslasten en het dagelijks beheer straks betalen.

Voor de financiering maken we gebruik van een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds. Daarnaast zijn we aangewezen op banken, die een lage rente kunnen verstrekken vanwege het duurzame karakter van het project. De omliggende bebouwing wordt gerealiseerd en gefinancierd door de woningcorporaties DUWO en Elan Wonen.

 

2. Wonen

Hoeveel woningen komen er?
DUWO realiseert circa 250 studentenwoningen. Elan Wonen realiseert circa 100 sociale huurwoningen.

Waarom kunnen er niet minder woningen worden gerealiseerd?
De afspraken met de gemeente en de daarbij behorende financiële onderbouwing, welke bij de verwerving van de locatie hoort, zorgen ervoor dat er niet minder woningen kunnen worden gebouwd.

Hoe voorkomen DUWO en Elan Wonen inkijk en waarborgt men de privacy van de buren?
M.b.t. Harmenjansweg, Damaststraat en Oostvest: Daar waar de woningen boven de muur gaan uitsteken zal een scherm voor de nodige afscherming zorgen. We zullen rekening houden met privacy en lichtinval, bijvoorbeeld door het afschermen van de woningontsluitingen, et cetera. Uitwerking van dit scherm zal nog volgen.

 1. Er zijn geen ramen in de woningen richting de Harmenjansweg en Damaststraat. De ramen van de woningen zijn gesitueerd richting de Koepel.
 2. De galerijen van de woningen gelegen aan de Damaststraat en Harmenjansweg worden dichtgezet ter plaatse van de muur, zodat er geen inkijk mogelijk is.
 3. Er zal een akoestisch adviseur worden ingeschakeld om geluidsoverlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Welke doelgroep komt er wonen?
Elan Wonen bouwt kleine woningen, geschikt voor jongeren, starters en mensen die (opnieuw) zelfstandig gaan wonen vanuit sociaal maatschappelijke opvang. DUWO bouwt studentenwoningen die worden verhuurd aan studenten op basis van een campuscontract. In het campuscontract staat dat de studenten er kunnen blijven wonen zolang je als student of PhD’er ingeschreven bent aan een onderwijsinstelling voor mbo, hbo of wo.

Voor wie zijn de sociale huurwoningen bestemd?
De compacte sociale woningen worden hoofdzakelijk verhuurd aan starters uit Haarlem en omstreken die hun woning gaan huren met een jongerencontract. Ook zijn er woningen voor woningzoekenden die nu gebruik maken van sociaal-maatschappelijke opvang en weer in staat zijn om zelfstandig te wonen. Denk hierbij aan doorstroming vanuit Stichting Mee en Stichting Sig, die kwetsbare jongeren en mensen met een beperking ondersteunen. Denk ook aan jongeren die in de opvang terecht zijn gekomen door huiselijke problematiek of echtscheiding. De exacte verdeling is nog niet bekend.

Waarom is gekozen voor woningen op het Koepelterrein voor mensen uit de opvang of zorg die (weer) zelfstandig gaan wonen?
Er is een grote druk op de Haarlemse woningmarkt voor dit soort huishoudens. Hierover hebben de Haarlemse corporaties met de gemeente prestatieafspraken gemaakt. Een aantal sociale woningen wordt bestemd voor woningzoekenden die zorg en begeleiding aan huis ontvangen. Hierbij streeft Elan Wonen ernaar hen zoveel mogelijk gemengd te laten wonen met regulier woningzoekenden.

Heeft deze cliëntengroep begeleiding nodig? Zo ja, is daarin voorzien?
Op dit moment weten we niet welke personen in de woningen gaan wonen. De toewijzing vindt plaats kort voordat de woningen beschikbaar zijn. Voor de mensen die zelfstandig gaan wonen, geldt dat de organisatie(s) waar zij voorheen gehuisvest waren ze blijven begeleiden (ambulante zorg). De wijkregie van Elan Wonen heeft korte lijnen met deze organisaties.

Hoe verloopt het vergunningentraject van de bouw van de woningen?
Zodra er zicht is op vaststelling van het bestemmingsplan kan een omgevingsvergunning (bouwvergunning) worden aangevraagd. Dit gebeurt mogelijk in etappes die momenteel nog niet in detail zijn uitgewerkt.

Wat is de planning voor realisatie van de woningen?

> Het voornemen is om de eerste woningen van DUWO in het derde kwartaal van 2021 op te leveren in De Vest (prognose).
> Daarna volgen gefaseerd de overige woningen van DUWO en Elan Wonen waarover u te zijner tijd nader wordt geïnformeerd.
> LET OP! De planningen zijn een globale prognose. Als er veel zienswijzen, bezwaren en dergelijke komen, schuift de planning op naar achteren.

Is het mogelijk om galerij studentenwoningen buitenzijde te vervangen door galerij binnenzijde en/of losse trappartijen?
Dit is niet mogelijk i.v.m. daglichttoetreding van de woningen.

De bouwblokken aan de buitenzijde van het complex hebben voorzieningen op het dak voor onder andere verwarming, luchtafvoer. Dit zorgt voor stank- en geluidsoverlast. Hoe wordt dit opgelost?
Net als alle andere woningen en bedrijven in Haarlem zijn er installaties nodig. Deze dienen te voldoen aan het bouwbesluit en lokale regelgeving. De woningen worden gasloos gebouwd, zodat de uitstoot  van fossiele brandstoffen tot een minimum wordt beperkt.

Kan ik al woningplattegronden bekijken?
De woningplattegronden zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Na het vaststellen van het stedenbouwkundig plan worden in een volgende fase de woningplattegronden uitgewerkt.

Wat gebeurt er in de patio in de hoek Damaststraat/Harmenjansweg?
Dit is een open en gedeeltelijk groen ingerichte ruimte. Er komt op deze plek geen bebouwing boven de muur. Het geeft licht en ruimte voor de omgeving en in de gebouwen. Het trappenhuis naar de parkeerkelder is hier gelegen en de ontsluiting naar het binnenterrein vindt inpandig plaats. Het is dus geen buitenruimte voor bijvoorbeeld de studenten. De patio is afgesloten.

 

3. Parkeren

Wat gaat er met het autoverkeer gebeuren in de buurt?
De gemeente Haarlem heeft de ambitie om de buurt zo autovrij mogelijk te maken. Zie onder andere ontwikkelvisie ‘Spaarnesprong’. De gemeente Haarlem heeft hier de regie over.  

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van de parkeerstudie?
Om het aantal benodigde parkeerplaatsen te bepalen is een mobiliteitsplan opgesteld. Deze wordt getoetst door de gemeente Haarlem. Er zijn in totaal 150 parkeerplaatsen nodig voor alle functies (en bezoekers) op het Koepelterrein. Het mobiliteitsplanmaakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Hoe wordt het parkeren op het Koepelterrein opgelost?
Voor de functies op het Koepelterrein wordt het parkeren ondergronds en op eigen terrein opgelost. Op dit moment is een ondergrondse parkeerkelder voorzien met circa 130 parkeerplekken voor bezoekers en gebruikers van de verschillende functies op het Koepelterrein. De parkeergarage wordt openbaar toegankelijk. Er worden vooralsnog geen parkeerplekken aan specifieke functies toegewezen. Dit vergroot de mogelijkheden op dubbelgebruik. Twintig parkeerplekken worden tijdelijk op maaiveld opgelost.

Is er ook mogelijkheid tot parkeren op het voorterrein?
Op het voorterrein wordt een beperkte ruimte ingericht voor 1 of 2 invalide parkeerplekken, een kiss & ride zone en laad- en losplek. Conform de afspraken met de gemeente mogen er 50 parkeerplekken op het maaiveld (eigen terrein) gerealiseerd worden. Dit kan niet langs de Papentorenvest, omdat daar de toekomstige wandelkade/wandelzone komt. Achter de muren rond de monumenten is ook niet wenselijk. Er is afgesproken dat circa 20 tijdelijke parkeerplekken op het voorterrein gerealiseerd worden. Zodra de uitwerking van de Spaarnesprong een feit is, of een andere tijdelijke oplossing beschikbaar is, zal het voorterrein worden vrijgemaakt van parkeerplekken. Daarmee kunnen ook de parkeerproblemen in de wijk worden aangepakt.

Wat worden de aanrijroutes als alles klaar is?
Beperkt via het voorplein (kiss&ride – laden en lossen – mindervaliden) en voornamelijk via de Oostvest (inrit parkeerkelder). Gezien de aard van de functies zal bevoorrading veelal met kleine voertuigen plaatsvinden en kan het inzetten van venstertijden (bijvoorbeeld van 8.00 – 12.00 uur) uitkomst bieden.

Hoe ziet de ontsluiting van en naar de parkeergarage eruit?
De inrit- en uitrit van de parkeergarage is gelegen aan de Oostvest en wordt vervolgens ontsloten van en naar de Papentorenvest.

Hoeveel lagen heeft de parkeergarage?
De parkeerkelder is ontworpen over één laag.

Waarom is de ingang van de parkeergarage verplaatst?
De ingang van de parkeergarage is verplaatst richting de Papentorenvest. De bewoners aan de Oostvest ondervinden dan minder overlast van het in- en uitrijdend verkeer. Bijkomend voordeel is dat de twee bewaarderswoningen aan de Oostvest behouden kunnen worden.

Hoe wordt voorkomen dat er wachtrijen bij de ingang van de parkeergarage ontstaan?
Er is voldoende bufferruimte tot aan de slagbomen onder aan de hellingbaan van de parkeerkelder. Wachtrijen op de Oostvest worden daarom niet verwacht.

Wordt er onderzoek gedaan naar milieueffecten? Denk aan uitlaatdampen, et cetera
Ja. Er is een milieueffectrapportage opgesteld en een stikstofdepositieberekening. Verder voldoen we aan regelgeving, bouwbesluiteisen, et cetera.

Hoe wordt overlast van zichtvervuiling, geluidsoverlast parkeergarage zoveel mogelijk voorkomen?
De slagbomen komen onderaan de hellingbaan. Daarnaast wordt het autogebruik gedemotiveerd, onder andere door het stimuleren van fietsgebruik (mobiliteitsplan). Het mobiliteitsplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Hoe wordt eventuele bouwschade aan de woningen zoveel mogelijk voorkomen?
Er wordt gedegen onderzoek gedaan door een gerenommeerd en gespecialiseerd ingenieur- en constructiebureau. Hieruit volgt een bemaling, damwand en funderingsadvies. De uitkomsten en de voorgenomen uitvoeringsmethodiek (denk aan keuzes zoals heien, trillen of schroeven van palen) worden gedeeld met de direct omwonenden. Dichtbijgelegen woningen worden zowel interieur als exterieur bouwkundig opgenomen (de zogenaamde nulmeting).

Hoeveel parkeerplaatsen maken Elan Wonen en DUWO voor de studentenwoningen en de sociale woningbouw?

 1. Er worden in principe geen parkeerplekken toegewezen aan de functies op het Koepelterrein. Er wordt gebruik gemaakt van de ondergrondse openbare parkeergarage en dit verhoogt de mogelijkheid tot dubbelgebruik.
 2. Voorop staat echter dat met het mobiliteitsplan het autogebruik zoveel mogelijk wordt tegengegaan en het fietsgebruik gestimuleerd. Ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en overbodige verkeersbewegingen in de buurt heeft dit de voorkeur.
 3. Uitgangspunt is dat de bewoners niet in aanmerking komen voor parkeervergunningen in de omliggende buurt. Dit is zo afgesproken met gemeente Haarlem.
 4. Het mobiliteitsplan gaat gedetailleerd in op hiervoor benoemde materie en maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Waar is het nulbeleid voor parkeren Elan Wonen op gebaseerd? En in hoeverre is dit echt realistisch?
Het parkeren is niet op nul gesteld maar wel lager ingestoken dan de gemeentelijke parkeernorm voor sociale woningbouw. Rede daarvoor is de specifieke doelgroep (jeugdigen), de campus omgeving en de specifieke woonvorm (circa 21 m2). Daarnaast is er een sterke trend van verminderd autogebruik met name onder jongeren en starters. Het mobiliteitsplan gaat uitgebreid in op deze aspecten.

Komen bewoners van de studentenhuizen en de sociale huurwoningen in aanmerking voor een parkeervergunning?
Nee, zij komen niet in aanmerking voor parkeervergunningen.

 Komen bewoners van de studentenhuizen en de sociale huurwoningen in aanmerking voor de regeling bezoekersparkeren?
Nee, zij komen niet in aanmerking voor de regeling bezoekersparkeren.

Hoe is straks het fietsparkeren geregeld?
Er is een fietsparkeerbalans opgesteld. Op strategische en logische plekken zijn de fietsplekken geplaatst zoals getoond in het stedenbouwkundig plan. De fietsenrekken zijn zoveel mogelijk afgeschermd of inpandig opgenomen.

Hoeveel parkeerplekken komen er voor fietsers?
Voor de bewoners worden circa 350 fietsplekken in of bij de woningblokken gerealiseerd. Voor de bezoekers van de woningen en alle overige functies op het Koepelterrein zouden, volgens de norm, circa 730 fietsplekken nodig zijn. Bij optimaal dubbelgebruik zijn ongeveer 380 publieke stallingsplaatsen nodig. Het plan houdt rekening met 400 publieke plekken. In totaal dus circa 750 plekken.

Is het ook mogelijk om de fietsenstalling ondergronds te realiseren?
Dat is wel mogelijk, maar niet wenselijk en financieel en ruimtelijk (lange hellingbanen) niet op te brengen. Daarnaast is het bekend dat bezoekers nauwelijks gebruik maken van ondergrondse fietsenstallingen.

Hoeveel verkeersbewegingen worden verwacht? Inclusief gebruikers/bezoekers naar bioscopen/horeca/etc. en aan-afvoer van goederen?
Dit is niet goed in te schatten maar conform de CROW berekening valt een toename van circa  800 verkeersbewegingen te verwachten op een gemiddelde werkdag.. Het mobiliteitsplan gaat hier nader op in en maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan.

 

4. Horeca 

Wat voor soort horeca komt er?
Er zijn diverse soorten dag – en avond horeca op het terrein aanwezig:

 1. Aan het voorterrein een hotel-restaurant (en tevens ontbijtzaal) als onderdeel van de hotelfunctie en daarbij inbegrepen een lunchroom, koffiebar, winkel, take-away, waar ook kan worden gewerkt. Het horecagedeelte wordt tussen de 400 en 600m2 en valt onder horeca-categorie 4.
 2. In de Koepel komt het Koepelcafé (ongeveer 250 tot 500m2). Dit is het beste te vergelijken met een ‘museumcafé’. Het Koepelcafé valt onder horeca-categorie 3.
 3. Aan de Papentorenvest de stadskantine (Menza) van circa 250m2. De stadskantine valt onder horeca-categorie 2.

De indeling van de horeca-categorieën verschilt per gemeente en in Haarlem worden 5 categorieën gehanteerd:

> horeca 1: horecabedrijven die hoofdzakelijk overdag eenvoudige etenswaren verstrekken en als nevenactiviteit licht- en niet-alcoholische dranken verstrekken, zoals lunchrooms, ijssalons, koffie/theehuizen, broodjeszaken en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.

> horeca 2: horecabedrijven die hoofdzakelijk maaltijden verstrekken en als nevenactiviteit alcoholische en niet-alcoholische dranken verstrekken waarbij de nadruk ligt op het verstrekken van maaltijden, zoals restaurants en eethuisjes, snackbars en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.

> horeca 3: horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken en eten verstrekken waarbij de nadruk ligt op het verstrekken van dranken, zoals (eet)cafés en bars en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.

> horeca 4: horecabedrijven die hoofdzakelijk logies per nacht verstrekken met als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken en het houden van bijeenkomsten/vergaderingen/congressen.

> horeca 5: horecabedrijven die hoofdzakelijk dranken verstrekken en gericht zijn op dansen en beluisteren van muziek, zoals dancings en discotheken en daarmee gelijk te stellen horecabedrijven.

Horeca 5 komt niet voor op het Koepelterrein!

 

Welke openingstijden gelden er voor de horeca op het Koepelterrein?

De openingstijden schikken zich naar de functies waar het onderdeel van uitmaakt en voegen zich naar de regels in de algemene plaatselijke verordening (APV). De Koepel is niet aangewezen als gebied waar horeca langer open mag zijn. Dat betekent in de praktijk dat de horeca zondag tot en met donderdag vanaf 7.00 uur tot 00.30 uur open mag zijn en op vrijdag en zaterdag van 7.00 uur tot 01.00 uur. Meer informatie over de openingstijden voor horeca kunt u lezen op de website van de gemeente Haarlem: https://www.haarlem.nl/openingstijden-openbare-inrichting/

Sluitingstijd horeca terrassen
In principe gelden hiervoor dezelfde voorwaarden als de openingstijden horeca. Om overlast voor de buurt te voorkomen vervroegen wij de sluitingstijden van de horeca terrassen. De aangepaste sluitingstijd voor terrassen wordt 23.00 uur.

Wie gaat de horeca exploiteren?
De Haarlemse horecaondernemer Hans Schlüter zal de horeca in de Koepel en het hotel gaan exploiteren. Hij heeft in Haarlem en omstreken meerdere succesvolle horecagelegenheden (o.a. Café Colette, Nolita Pizzabakkers, Westhoff, De Uitkijk).

Gaat de horeca aan het voorterrein met het buitenterras geen overlast geven voor de buurt?
Er zal een zekere levendigheid ontstaan op het voorterrein en dat is juist gewenst. Het voorplein moet een uitnodigende verblijfsplek worden. Rumoer valt nooit helemaal uit te sluiten, maar het voordeel is dat de horeca deel uitmaakt van het hotel, dat eveneens aan het voorplein is gelegen. Overlast zal daarom tot een minimum beperkt blijven.

 

5. Onderwijs 

Welke onderwijspartners zijn betrokken bij welke soorten onderwijs?
De betrokken onderwijspartners zijn de Global School for Entrepreneurship (GSE) en SRH Higher Education GmbH (SRH), deze onderwijsinstellingen hebben een visie gemaakt op het onderwijs. Vanuit deze visie wordt aan een breed onderwijsaanbod in de Koepel gewerkt dat vanaf september 2020 de deuren voor de stad Haarlem opent.

 • Haarlem University of Applied Sciences [werktitel] met verscheidene bachelor en master programma’s (zowel HBO als WO). Deze opleidingen zullen volgens planning vanaf september 2021 in Haarlem worden gegeven.

Wat is er bijzonder aan deze nieuwe onderwijsinstelling college Haarlem?
De onderwijspartners willen extra inzetten op het midden- en kleinbedrijf (MKB), met als voornaamste thema’s digitalisering, circulaire economie en ondernemerschap. Daarnaast zal ook Bildung (maatschappij-oriëntatie, ethiek, filosofie, waarden) een belangrijk integraal onderdeel uitmaken. We werken daarvoor samen met organisaties in en buiten de stad. De werkwijze van het college leidt tot excellent onderwijs, met daarbij op de praktijk toegepast onderzoek.

Waarom geen Nederlandse universiteit?
Na aanvankelijke toezeggingen van de Universiteit van Amsterdam en een intensief samenwerkingstraject met de Vrije Universiteit zijn beide universiteiten afgehaakt; zelfs als zij gevrijwaard zouden zijn van financiële risico’s. Duidelijk is dat het belang van Nederlandse universiteiten niet lijkt te liggen in vestiging van een kleinschalige bacheloropleiding in een andere stad. Waar dit wel is gebeurd (denk aan Middelburg, Den Haag, Leeuwarden), hebben de betreffende steden (met soms ook andere fondsen) vele miljoenen euro’s geïnvesteerd in de komst.

Wat is het collegegeld?
Er is vooralsnog geen sprake van subsidie, bijvoorbeeld in de vorm van rijksbekostiging à € 5.890 per student per jaar en € 9.000 per diploma (prijspeil heden). Dat betekent dat het onderwijs betaald moet worden uit collegegeld. Dit collegegeld valt dus hoger uit dan het wettelijk collegegeld voor gesubsidieerd onderwijs. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van studiefinanciering. De wens van zowel de gemeente, stichting Panopticon en de betrokken onderwijspartijen is om het onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken, ook voor studenten met een kleinere beurs. Er worden verschillende opties verkend. Enkele opties zijn al op tafel gekomen zoals een beurzensysteem, fonds met publieke en private donateurs, ‘reverse generation contract’ waarbij studenten pas ná hun afstuderen een percentage van hun inkomen betalen. De komende periode wordt duidelijk hoe hoog het collegegeld wordt en welke methoden worden ingezet voor de toegankelijkheid.

Waarom op deze plek?
Het terrein van de koepel vraagt om een duurzame, maatschappelijke, met de stad verbonden bestemming. Tegelijkertijd was er de wens om academisch onderwijs naar Haarlem te halen. En vraagt een universiteit om een iconisch gebouw, in of bij het centrum van de stad en openbaar vervoer, met voldoende ruimte om studenten te huisvesten. De perfecte combinatie.

 

6. Voorzieningen

Wat zijn de locaties van de nutsvoorzieningen en afvalcontainers?
Dit is nog niet exact bepaald in het stedenbouwkundig plan. Dit betreft nadere planuitwerking. De gebouwen krijgen een eigen wateraansluiting en t.a.v. energieopwekking zijn nog verschillende scenario’s in onderzoek. Op het terrein is een traforuimte aanwezig die zal worden aangepast en mogelijk verplaatst om deze goed inpasbaar te maken in de nieuwe bebouwing. Er wordt in ieder geval gasloos gebouwd.

Er volgt nog afstemming met de gemeente Haarlem en Spaarnelanden. Ten aanzien van afvalverwerking bepaalt Spaarnelanden waar de ondergrondse afvalcontainers voor de woningen in de openbare ruimte worden geplaatst. Deze worden zoveel mogelijk bij de drie entrees van het Koepelterrein gepositioneerd. De ‘bedrijven’ op het Koepelterrein zijn verplicht zelf zorg te dragen voor afvalcontainers op het Koepelterrein en voor het maken van afspraken met ophaaldiensten en waar deze aan de straat moeten worden aangeboden.

Kan er een buurtfunctie komen op het Koepelterrein? Denk aan buurtkamer, ruimte voor Wijkraad om te vergaderen etc?
Deze staat nog niet gepland. Over een multifunctionele ruimte die ook door de buurt en Wijkraad gebruikt kan worden kan gesproken worden. Er moet nader gekeken worden naar locatie en de voorwaarden.

Kan het Koepelterrein zorgen voor speel/sportgelegenheid voor kinderen en jongeren? Er zijn weinig speel- en sportfaciliteiten in dit stadsdeel.
De nieuwe openbare ruimte op het Koepelterrein is te klein om specifieke speel- en of sportattributen in te plaatsen. Wel is de nieuwe openbare ruimte op het Koepelterrein autovrij en informeel vormgegeven met bomen en zitgelegenheid. Het is er dus veilig en uitnodigend voor kinderen en jongeren om in te bewegen en te verblijven.

 

7. Handhaving

Wat doen DUWO en Elan Wonen tegen de geluidsoverlast door echo op het binnenterrein?
Bij de uitwerking van de gevels van de nieuwbouw is de akoestiek zeker een aandachtspunt, zowel op het terrein zelf als naar de omgeving. Er zal een akoestisch adviseur worden ingeschakeld om te adviseren. Verder zijn de binnentuinen (patio’s) direct achter de muur aan de zijde van Damaststraat en Harmenjansweg verdwenen. Dus minder potentieel geluidsoverlast. Daarnaast dienen de woningen van Elan Wonen en DUWO, die grenzen aan de muren, zelf als bufferzone.

Hoe dragen Elan Wonen en DUWO zorg voor beheer en toezicht? Om zo eventuele overlast te voorkomen?
Qua veiligheid gelden dezelfde afspraken als in de rest van Haarlem. We hebben geen redenen om ervan uit te gaan dat er specifieke veiligheidsissues zijn. Elan Wonen werkt met wijkbeheerders, handhaving en de politie die toezien op de thema’s schoon, heel en veilig. De wijkbeheerder van Haarlem Oost is het gezicht en aanspreekpunt vanuit Elan Wonen in de buurt rond het Koepelterrein. Dit gebeurt samen met handhaving en de politie.

 

8. Bouwwerkzaamheden

Wanneer gaat er gebouwd worden?
In de eerste helft van 2020 (prognose) wordt gestart met de restauratie van het Koepelgebouw.

Wat zijn de exacte bouw- en nokhoogtes?
Dit verschilt per bouwblok. In de bestemmingsplankaart zijn de maximale bebouwingshoogten (en goothoogten) per bouwvlak weergegeven. De bouwvlakken zijn ruim genomen, zodat voor de uitwerking nog enige bewegingsvrijheid bestaat. De gebouwen moeten binnen deze contouren vallen. De bestemmingsplankaart maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en is te raadplegen onder www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier zijn ook de bouwhoogten te raadplegen.

Waarom wordt aan de Papentorenvest niet hoger gebouwd en lager aan de Damaststraat?
Daar is al in voorzien. Aan de Papentorenvest wordt 4 lagen hoog gebouwd en aan de Damaststraat 3 lagen. Hogere bebouwing aan de Papentorenvest zou het Koepelgebouw en De Vest volgens de gemeente Haarlem en de ARK (Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) te veel gaan domineren. Daarnaast zou te veel het zicht op de Koepel worden ontnomen.

Wat doen stichting Panopticon, Elan Wonen en DUWO om bouwoverlast zoveel mogelijk te voorkomen?
Met de aannemer kijken we welke maatregelen er genomen kunnen worden om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt gedegen onderzoek gedaan door een gerenommeerd en gespecialiseerd ingenieur- en constructiebureau. Hieruit volgt een bemaling-, damwand- en funderingsadvies. De uitkomsten en de voorgenomen uitvoeringsmethodiek worden gedeeld met de direct omwonenden. Daarnaast zal door de aannemer een bouwplaats inrichtingsplan worden opgesteld en afgestemd met de gemeente. Het verkeerscirculatie- en bouwveiligheidsplan maken daar onderdeel van uit. Ook hierover informeren wij u tegen die tijd.

 

9. Planning

Onder voorbehoud (prognose)

 1. Begin 2020: Bestemmingsplanprocedure en omgevingsvergunning inbouw Koepel
 2. Tweede kwartaal 2020: start restauratiewerkzaamheden Koepel, gevolgd door inbouw Koepel
 3. Tweede kwartaal 2020: indienen van de eerste omgevingsvergunningen nieuwbouw
 4. Derde kwartaal 2021: deuren van de gerestaureerde Koepel gaan open voor de eerste studenten

Deze planning is niet volledig maar wij zijn voornemens de buurt middels nieuwsbrieven geregeld nader te informeren. Voordat we starten met restauratiewerkzaamheden wordt de buurt hierover geïnformeerd.

 

10. Algemene vragen

Komt er een bezonningsstudie?
Door de architecten is een eerste zonstudie geproduceerd. Deze is met omwonenden gedeeld tijdens de informatieavond op 24 september 2019. Door een gespecialiseerd bureau is een zonnestudie opgesteld op basis van TNO-normeringen. Deze gegevens maken onderdeel uit van het bestemmingsplan

Is er vanuit de Spaarnoogflat nog zicht op de Koepel?
Vanuit de Spaarnoogflat is de Koepel nog zichtbaar.

Kan de ingang aan de Papentorenvest groter? Alle bezoekers gaan nu via de Harmenjansweg naar binnen, daar is het al krap en druk.
De ingang aan de Harmenjansweg is de historische hoofdingang van de gevangenis. Vanuit diverse gemeentelijke en rijkscommissies, die de cultuurhistorische kwaliteit bewaken, wordt aangegeven dat deze historische hoofdingang de belangrijkste ingang moet blijven. Consequentie is dat de nieuwe ingang aan de Papentorenvest ondergeschikt moet blijven en daarom kan de doorbraak door de gevangenismuur langs de Papentorenvest niet groter worden gemaakt.

Maken jullie ook meteen het water in de Papentorenvest?
Het water staat in de plannen van de gemeente Haarlem; zij is verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Het zou verstandig zijn om bij de ontwikkeling van het Koepelterrein direct, in aansluiting, de herinrichting van het openbaar gebied aan te pakken. Maar dat is aan de gemeente.

 

11. Inspraak, informatie en meedoen

Waar kan ik mijn visie over geven?
De inspraakperiode om een zienswijze te geven liep tot en met 16 januari 2020. Tijdens de inspraakperiode kon een zienswijze gegeven worden op: het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning,  het beeldkwaliteitsplan en het voornemen tot het verlenen van hogere grenswaarden geluid. Dit laatste gaat over het geluid op de gevels van de woningen die nog gebouwd moeten worden.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van het proces?
De ontwikkelpartijen zijn voornemens met regelmaat een nieuwsbrief te verspreiden. Tijdens de bouw zal de aannemer een deel van de communicatie met de buurt overnemen (daar waar het de uitvoerende sloop- en bouwwerkzaamheden betreft).

Hoe is de buurt betrokken?
De afgelopen jaren zijn de buurt en de wijkraad steeds betrokken. Daarnaast hebben we met een delegatie uit de buurt, de zogenoemde meedenkgroep, diverse werksessies gehouden. Dat heeft ertoe geleid dat we de plannen hebben aangepast, rekening houdend met de wensen en ideeën die er leefden. Tijdens informatieavonden is de buurt geïnformeerd over de plannen en de voortgang.

Ik heb een idee, kan ik meedoen?
Het accent voor het Koepelterrein ligt op onderwijs, ondernemen en kunst en cultuur. We openen de Koepel voor culturele en ondernemende activiteiten, die iets toevoegen aan de stad. Voor de definitieve situatie werken we samen met veel organisaties en bedrijven in de stad. Neem contact met ons op als je ideeën hebt die voor versterking zorgen. Let wel: de stichting heeft geen financiële middelen ter beschikking. Je kunt je natuurlijk sowieso aanmelden als fan op de Facebookpagina Open de Koepel en je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dat kan via info@opendeKoepel.nl.